پروژه آب بندی آبنماهای جلو خان آرامگاه فردوسی یکی دیگر از موفقترین رزومه‌های این شرکت در زمینه آب‌بندی می‌باشد که در سال 1398 صورت گرفت که شامل چهار آب‌نما و یک آبراهه می‌باشد. همچنین شایان ذکر است شرکت بایا شیمی فرمد تأمین افزودنی‌های بتن در این پروژه را برعهده داشته است.

مشتری:
نام مشتری
نوع کاربری:
تجاری
تاریخ:
مرداد 1399
موقعیت:
مشهد