جهت استفاده در درزهای انبساط و انقباض طراحی گردیده است که به لحاظ داشتن حفره ،میانی دارای قابلیت تغییر شکل زیاد میباشد که مانع از عبور آب در اثر جا به جایی درزها شده و در برابر فشار هیدرولیکی و جابجایی طولی کششی و انقباضی مقاوم است.

F (mm) E (mm) D (mm) C (mm) B (mm) A (mm) Type
13 6 8 2.7 15 150 O 15
F (mm)K (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
159103.720240O 24
F (mm)K (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
1510104.220300O 30
F (mm)K (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
137.583.215200O 20