واتر استاپ، تخت جهت درزهای اجرایی به کار برده میشود که وظیفه این نوع تیپ در درزهای اجرایی حفظ ممانعت از عبور آب درون درزها می باشد.
F (mm)E (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
13382.760150E 15
F (mm)E (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
154103.790240E 24
F (mm)E (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
133.583.275200O 20
F (mm)K (mm)D (mm)C (mm)B (mm)A (mm)Type
154.5104.2100300O 30