عیار بتن و روابط آن با مشخصه های بتن

ساخت و ساز در نواحی مختلف دنیا با توجه به نوع اقلیم و مصالح بومی در دسترس یا مصالح تولیدی مطابق با امکانات آن کشور صورت میپذیرد. در خصوص کشور ایران در اکثریت موارد ساخت و ساز با بتن به عنوان یک محصول فرار و در دسترس صورت میپذیرد که فارغ از در دسترس بودن […]